Zapraszamy na super konkurs pt. AKCJA LICYTACJA! Weź udział w ekscytujących aukcjach wartościowych nagród za pomocą paragonów z zakupów w Outlecie Graffica.

Sprawdź zasady konkursu:

 • Między 15 do 30 września – ZRÓB ZAKUPY za min. 50 zł w Outlecie Graffica i ZBIERAJ PARAGONY za zakupy
 • W piątek 30 września od godz. 12:00 – przyjdź na Finał akcji i za pomocą zebranych paragonów LICYTUJ atrakcyjne nagrody

LICYTACJE co 15 min!!!

 

 

Regulamin Konkursu pt. „AKCJA LICYTACJA”

(dalej: „Regulamin”)

 

I.         Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. AKCJA LICYTACJA” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest B3S Sp. z o.o. Spółka jawna i Wspólnicy Spółka Jawna, 35-001 Rzeszów ul. Piłsudskiego 44, NIP. 813-35-65-774, Regon: 180366833.

 

 1. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Outletu Graffica położonej w Rzeszowie, Lisa-Kuli 19.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Outletu Graffica.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 15 września 2022 roku do 30 września 2020 roku, do godz. 16:00 (dalej: „czas trwania Konkursu”). Czynności związane z ogłoszeniem wyników Konkursu, podanie informacji o zwycięzcach nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników zostaną zakończone do dnia 14 października 2022 r.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi zgodnie z §2 Regulaminu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Outletu Graffica, pracownikami Outletu Graffica lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Outletu Graffica (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.

 

 1. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
  i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania lub umowy o dzieło.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu.

 

 

II.       Rejestracja w Konkursie i warunki udziału

 

 1. Uczestnik w czasie trwania konkursu określonej w §1.6 dokona zakupu w jednym ze sklepów na terenie Outletu Graffica na kwotę co najmniej 50 zł (na jednym paragonie), a następnie wraz z paragonami weźmie udział w Finale konkursu w dniu 30 września 2022 r. w godz. 12:00 – 16:00.
 2. Uczestnik konkursu, by wylicytować nagrodę musi dokonać zakupów na terenie Outletu Graffica w dniach 15.09.2022-30.09.2022 (do godz. 16:00), zachować dowód zakupów/paragon i biorąc udział w Finale konkursu okazać paragon/y na jak najwyższą kwotę, w danym momencie podczas licytacji, które odbędą się podczas Finału akcji, w godzinach 12:00-16:00, co 15 minut.
 3. Paragony podlegają sumowaniu, łączeniu. Uczestnik może okazać paragon, który jest jego własnością i dotyczy zakupu wykonanego osobiście.
 4. Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę podczas całego Finału akcji.
 5. Każdy paragon (dowód zakupu) może być podstawą uzyskania nagrody tylko jeden raz.
 6. Paragony biorące udział w konkursie nie mogą być mniejszej wartości niż 50 zł brutto.
 7. Paragon (dowód zakupu) na podstawie, którego odebrano nagrodę, hostessa obsługująca punkt oznaczy specjalną pieczątką, jako wykorzystany, jednak w taki sposób by go nie zniszczyć.
 8. Osoba odbierająca nagrodę jest zobowiązana do podpisania protokołu przekazania nagrody, zawierającego krótki opis nagrody, imię i nazwisko zwycięzcy oraz czytelny podpis Uczestnika kwitującego odbiór nagrody.
 9. Nagrody wylicytowane oraz wygrane przez Uczestnika biorącego udział w aukcji zostaną przekazane bezpośrednio po zakończeniu każdej z aukcji.
 10. Uczestnicy konkursu powinni zgłaszać się do Konferansjera prowadzącego konkurs, bezpośrednio po zapowiedzi dot. rozpoczęcia się aukcji a następnie do Punktu Obsługi Konkursu w celu sprawdzenia łącznej kwoty na posiadanych przez Uczestnika paragonach.
 11. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać przy sobie paragony, które posłużą weryfikacji i wskazaniu zwycięzcy.

 

 1. Paragon określony w pkt. II.1 jest rozumiany jako zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, a w przypadku biur podróży potwierdzenie płatności), w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej zlokalizowanej w Outlecie Graffica (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, leków, doładowań typu pre-paid) w czasie trwania konkursu i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), o łącznej wartości brutto co najmniej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

 1. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid.

 

 1. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty inne niż wskazane w pkt. II.12. Regulaminu (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Outletu Graffica.

 

 1. W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid, leków, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów tytoniowych, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 1 i 12. Regulaminu, dowód zakupu zostanie dopuszczona do Konkursu.

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany opieczętować na stoisku konkursowym dowód zakupu. Dowody zakupu opieczętowane zgodnie ze zdaniem poprzednim nie uprawniają do ponownego rejestrowania ich w konkursie.

 

III.       Mechanizm i zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

 1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołane jury, w skład którego wchodzić będzie przedstawiciele Organizatora.

 

 1. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które zaproponują największą kwotę łączną na posiadanych paragonach (spełniających zasady Regulaminu akcji) – za licytowany przedmiot.

 

 1. W przypadku, gdy uczestnicy biorący udział w licytacji będą posiadać taką samą kwotę

na posiadanych paragonach, zwycięży osoba, która będzie miała większą ilość paragonów.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w podczas Finału akcji w dniu 30.09.2022, zaraz po zakończeniu danej aukcji.

 

 1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie – licytacji nieograniczoną ilość razy, pod warunkiem iż nie wygrał nagrody. W przypadku otrzymania nagrody – uczestnik nie może ponownie brać udziału w licytacjach.

 

IV.    Nagrody w konkursie

 

 1. Nagrody rzeczowe w licytacjach będą wydawane Uczestnikom konkursu na stoisku konkursowym zlokalizowanym w Outlecie Graffica, poziom +1, podczas Finału Konkursu tj. 30 września 2022 roku, w godz. 12:00-16:00.

 

 1. Pula nagród będzie dostępna tylko na Stoisku Konkursowym.

 

 1. W celu odbioru nagród, Uczestnik powinien okazać:
 1. Opieczętowane dowody zakupu,
 2. Dowód osobisty.

 

Uczestnik Konkursu  nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody lub zamiany nagrody na inną nagrodę.

 

Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

 

 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200zł.

V.        Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej zwana „Administratorem”).

 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, tj. imię i nazwisko Uczestnika.

 

 1. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

 1. Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing@citycenter.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 

VI.      Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.

 

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciele Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym.

 

 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.