Konkurs modowy!

Weź udział -> ZGADNIJ cenę -> WYGRAJ zestaw ubrań !

 

Między 28 marca a 9 kwietnia:

 • Zrób zakupy w Outlecie Graffica Za min. 100 zł (na jednym paragonie)
 • Odbierz kupon konkursowy od sprzedawcy
 • Wypełnij kupon: wpisz swoje dane,  wybierz zestaw ubrań spośród tych zaprezentowanych na manekinach i zgadnij cenę wybranego zestawu ubrań, odpowiedz na pytanie konkursowe i wrzuć kupon do urny (obok sklepu Rossmann)
 • Masz szansę wygrać zestaw ubrań od ZOutlet lub Recman lub LovModa

 

Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się 14  kwietnia na stronie: www.outletgraffica.pl

 

Zwycięzców 3 zestawów ubrań wybierze Komisja Konkursowa na podstawie odpowiedzi Uczestników na pytania konkursowe dot.: określenia ceny zestawu ubrań oraz podania uzasadnienia wyboru konkretnego zestawu.

Kryteria wyboru Zwycięzców: oryginalność, atrakcyjność i kreatywność odpowiedzi na pytania konkursowe zawarte w kuponie konkursowym.

 

 

Regulamin Konkursu pt. „Zgadnij cenę – wygraj zestaw ubrań”

(dalej: „Regulamin”)

 

 

I.         Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. „Zgadnij cenę – wygraj zestaw ubrań” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest B3S Sp. z o.o. Sp. jawna i Wspólnicy Sp. J. , 35-001 Rzeszów ul. Piłsudskiego 44, NIP 813-35-65-774, REGON 180366833.

 

 1. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Outlecie Graffica położonej w Rzeszowie, Lisa Kuli.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Outletu Graffica.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 28 marca 2022 roku godz. 10:00 do 9 kwietnia 2022 roku do godz. 20:00 (dalej: „czas trwania Konkursu”). Czynności związane z ogłoszeniem wyników Konkursu, podanie informacji o zwycięzcach nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników zostaną zakończone do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Outletu, pracownikami Outletu lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Outletu (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.

 

 1. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
  i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania lub umowy o dzieło.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu.

 

 

II.       Rejestracja w Konkursie – warunki udziału

 

 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie co najmniej 1 (słownie: jednego) paragonu za zakupy dokonane w dowolnym sklepie zlokalizowanym w Outlecie Graffica w czasie trwania konkursu (dalej: „paragon” lub „dowód zakupu”).

 

 1. Paragon określony w pkt. II.1 jest rozumiany jako zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, a w przypadku biur podróży potwierdzenie płatności), w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej zlokalizowanej w Outlecie Graffica (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, leków, doładowań typu pre-paid) w czasie trwania konkursu i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), o łącznej wartości brutto co najmniej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

 

 1. Dowody zakupu uzyskane przez Uczestników nie podlegają również łączeniu, tzn. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania nagrody na podstawie dwóch lub więcej dowodów zakupu z jednego sklepu, które łącznie stwierdzają dokonanie przez Uczestnika zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu, na kwotę 100,00 PLN brutto.

 

 1. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid.

 

 1. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty inne niż wskazane w pkt. II.2. Regulaminu (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Outletu Graffica.

 

 1. W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid, leków, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów tytoniowych, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 1 i 2. Regulaminu, dowód zakupu zostanie dopuszczona do Konkursu.

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego wszystkich poniższych warunków:
  1. dokonanie transakcji zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu, posiadanie dowodu zakupu,

 

 1. zachowanie dowodu zakupu,

 

 1. wypełnienie kuponu Konkursowego, który będzie dołączony do dowodu zakupu i podanie:

– danych osobowych Uczestnika Konkursu niezbędnych do dalszego kontaktu Organizatora z Uczestnikiem,

– odpowiedzi na pytania konkursowe:

 

Spośród 3 zestawów ubrań zaprezentowanych na manekinach wybierz jeden i zgadnij jego cenę:

Recman                                ZOutlet                                              LovModa

Cena:………               Cena:…….                           Cena:……..

W sposób oryginalny i kreatywny napisz dlaczego wybrany zestaw ubrań podoba Ci się najbardziej?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uczestnik konkursu, udzielając odpowiedź na pytania w zadaniu konkursowym, musi je zmieścić w kuponie konkursowym, w polu pod pytaniem konkursowym, pisząc je czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

 

 1. wypełniony o dane osobowe oraz odpowiedź na zadania konkursowe i podpisany kupon konkursowy, Uczestnik konkursu wrzuca do urny na stoisku konkursowym (Outlet Graffica, poziom 0, obok sklepu Rossmann)

 

 1. w celu odebrania nagrody Uczestnik konkursu zobowiązany jest do podania nr telefonu Uczestnika oraz okazania dowodu osobistego do wglądu oraz paragonu z zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu dokonanych w czasie trwania konkursu.

 

 

III.       Nagrody w konkursie

 

Nagrodami w konkursie są:

Nagroda 1: Zestaw ubrań od sklepu Recman

Nagroda 2: Zestaw ubrań od sklepu ZOutlet

Nagroda 3: Zestaw ubrań od sklepu LovModa

Zwycięzców trzech nagród konkursu wybierze Komisja Konkursowa na podstawie odpowiedzi Uczestników na pytania konkursowe dot.: określenia ceny zestawu ubrań oraz podania uzasadnienia wyboru konkretnego zestawu ubrań. Jury konkursowe dokona wyboru Zwycięzców przyjmując kryteria dla odpowiedzi na pytania konkursowe: oryginalność, atrakcyjność i kreatywność odpowiedzi udzielonej na kuponie konkursowym.

Ogłoszenie 3 Zwycięzców odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku na stronie www.outletgraffica.pl.

O szczegółach odbioru nagrody Zwycięzca zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej SMS. Nie ma możliwości wysyłki nagrody pocztą oraz zmiany daty odbioru nagrody.

Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Komisja Konkursowa. Informacje o cenach zestawów ubrań znajdują się w Komisji Konkursowej i zostaną ujawnione podczas ogłoszenia wyników konkursu. Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców na podstawie odpowiedzi Uczestników na pytania konkursowe dot.: określenia ceny zestawu ubrań oraz podania uzasadnienia wyboru konkretnego zestawu ubrań. Werdykt Komisji jest werdyktem ostatecznym.

        W celu odbioru Nagrody Zwycięzca powinien okazać:

 1. Dowód z zakupów zgodnie z pkt. II.1 i 2. Regulaminu w czasie trwania konkursu wpisany w zwycięskim kuponie konkursowym
 2. Dowód osobisty

 

Nagroda zostanie wydana Zwycięscy po weryfikacji okazanych przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych powyżej i sporządzeniu protokołu przekazania nagrody.

 

Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody pieniężnej lub zamiany Nagrody na inną nagrodę, z wyjątkiem sytuacji gdy element zestawu ubrań wygrany przez Zwycięzcę nie będzie dostępny w rozmiarze Zwycięzcy. Wówczas Zwycięzca jest zobowiązany do przyjęcia propozycji zamiany brakującego elementu na inny – mieszczący się w tym samym budżecie co brakujący element z wygranego zestawu ubrań.

 

Zwycięzcy Nagród, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, nie mogą dokonać zwrotu towarów, których zakup udokumentowany był na dowodzie zakupu, na podstawie którego zostali dopuszczeni do udziału w Konkursie, chyba, że zwrot towaru uzasadniony jest wadą fizyczną zakupionego towaru.

 

W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę w terminie wskazanym przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i pozostaje ona własnością Organizatora.

 

W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Zwycięzca nie spełnia określonych w Regulaminie wymogów dla wzięcia udziału w Konkursie lub gdy Zwycięzca nie spełni wszystkich określonych w Regulaminie wymogów dla wydania mu Nagrody, Nagroda przeznaczona dla danej osoby pozostaje własnością Organizatora.

 

Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.

 

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Odprowadzenie podatku dochodowego od nagród do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200zł.

IV.      Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu: B3S Sp. z o.o. Sp. jawna. i Wspólnicy Sp. J., 35-001 Rzeszów ul. Piłsudskiego 44, NIP 813-35-65-774, REGON 180366833 (dalej zwana „Administratorem”).

 

 

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych, tj. imię i nazwisko Uczestnika oraz nr telefonu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

 1. Do zakończenia Konkursu, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing@citycenter.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu i swoje dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

 

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy reklamacyjne.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

V.        Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie outletgraffica.pl oraz na stoisku konkursowym (Outlet Graffica, poziom 0, obok sklepu Rossmann).

 

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciele Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym.

 

 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.